Nájemní podmínky Digiphon spol. s r.o.


Download pdf   Print pdf  
NÁJEMNÍ PODMÍNKY

Smluvní strany
Pronajímatelem je společnost DIGIPHON spol. s r.o., IČ 274 32 637, sídlem Řipská 1113/7, 101 00 Praha 10, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, odd. C, vl. 116266 (dále jen Digiphon).

Nájemcem je fyzická nebo právnická osoba. Fyzická osoba se prokáže platným dokladem. U právnické osoby je třeba předložit platný výpis z obchodního rejstříku a případně prokázat, že osoba, která smlouvu uzavírá, má oprávnění ve věci pronájmu za právnickou osobu jednat (plná moc, telefonické či emailové pověření).

Předmět nájmu
Předmět nájmu je technika, zařízení a její příslušenství uvedené na webu půjčovny www.digiphon.cz, jejímž výhradním vlastníkem je Digiphon.

Kauce
Nájemce je povinen v den vyzvednutí předmětu nájmu složit pronajímateli zálohu (kauci) ve výši domluvené smluvními stranami pro pokrytí případných vzniklých škod zaviněných nájemcem. Je vypočítána pronajímatelem na základě hodnoty pronajímané techniky (až do její výše), minimálně však ve výši 1000,- Kč. Po navrácení předmětu nájmu se vrací zbylá část kauce ponížená o hodnotu nájemného. V případě škody je využita na uhrazení do plné výše případných nákladů na opravu nebo nahrazení předmětu nájmu.

Odpovědnost a povinnosti při užívání předmětu nájmu
Nájemce se zavazuje užívat předmět nájmu k účelům, ke kterému je určen, a dbát, aby nedošlo k jeho poškození nebo odcizení. Nájemce je povinen řídit se doporučeními k užívání předmětu nájmu, které je-li třeba, pronajímatel nájemci při předání sdělí. Nájemce není oprávněn poskytnout předmět nájmu k užívání třetí osobě a není oprávněn jej dále pronajmout.

Nájemce je oprávněn užívat předmět nájmu mimo území ČR, je však tuto skutečnost povinen pronajímateli oznámit. Pokud tak neučiní, ztrácí nájemce nárok na slevy z nájmu.

Nájemce přebírá odpovědnost za možné následky spojené s neodbornou manipulací s předmětem nájmu. Pronajímatel neodpovídá za škody a náklady vzniklé chybou nebo poruchou předmětu nájmu a za škody způsobené předmětem nájmu během doby nájmu.

Pronajímatel neodpovídá za data uložená na záznamových zařízeních, stejně tak za škody a náklady vzniklé chybou nebo poruchou předmětu nájmu. Nájemci je proto doporučeno data dostatečně a včas zálohovat, aby předešel riziku vzniku výše uvedených škod.

Nájemce bere na vědomí, že v případě poškození předmětu nájmu, které má za následek nefunkčnost předmětu nájmu, je povinen pronajímateli uhradit peněžní částku ve výši odpovídající účelně vynaloženým nákladům, které pronajímatel musí vynaložit pro uvedení předmětu nájmu do původního stavu nebo na jeho nahrazení v případě neopravitelnosti. Dále je nájemce povinen zaplatit smluvní pokutu 1000,- Kč.

Pojištění
Nájemci se doporučuje pojistit předmět nájmu před odcizením, poškozením, zničením nebo škodou způsobenou užíváním či selháním předmětu nájmu. V případě škodní události se nájemce zavazuje z poskytnutého pojistného plnění uspokojit nároky pronajímatele.

Doba a cena nájmu
Den předání se neúčtuje. Nejkratší možná doba pronájmu zařízení je na jeden den. Do zápůjční doby se počítá každý započatý kalendářní den dle platného ceníku na webových stránkách digiphon.cz.
Posledním dnem pronájmu je den vrácení zařízení pronajímateli. Pokud je zapůjčené zařízení vráceno do 14. hodiny, není tento den zákazníkovi účtován.
Vždy je však účtován minimálně jeden den.
Půjčovné bude vyúčtováno a zaplaceno, pokud není předem dohodnuto jinak, při vrácení pronajatého zařízení v hotovosti.

Vrácení předmětu nájmu
Po uplynutí doby nájmu se nájemce zavazuje předat předmět nájmu pronajímateli v sídle pronajímatele či jiném dohodnutém místě, nejpozději však v den a hodinu uvedené v objednávce. Nájemce se zavazuje předat předmět nájmu ve stejném stavu, s přihlédnutím k obvyklému opotřebení, jako při převzetí předmětu nájmu od pronajímatele. Nájemce je povinen pronajímateli uhradit škodu vzniklou na předmětu nájmu jeho opotřebením nad míru obvyklou.

V případě prodlení nájemce s vrácením předmětu nájmu je nájemce povinen nadále hradit sjednané denní nájemné a dále je povinen uhradit pronajímateli smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč.

V den vrácení je nájemci vystaveno potvrzení o převzetí pronajatého zařízení zpět. V případě vrácení nepoškozeného zařízení v plně funkčním stavu bude složená záloha (kauce) vrácena zpět v plné výši.


V Praze dne 17.5.2019, Digiphon spol. s r.o.
 
Download pdf   Print pdf  


        Back Top